سبک یک

نوار پیشرفت

نوار پیشرفت
توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریابی 70%
سبک دو

نوار پیشرفت

نوار پیشرفت
توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریاب 70%
سبک سه

نوار پیشرفت

نوار پیشرفت
توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریاب 70%
سبک چهار

نوار پیشرفت

نوار پیشرفت
توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریاب 70%